Martin O.

Social network

EN DE CZ SKWIWIL - social network for travellers

WIWIL application
  • Author: Martin Onco
  • Supervisor: Jakub Vrana

Entering the work

Institution

Faculty of Mathematics and Physics, Charles University in Prague

Type of work

Bachelor thesis (an extended class project)

Rating

Supervisor's proposal: 1
Opponent's proposal: 1
Result: 1

               

Year entered

2009

       

Year defended

2010

Principles for developing

Cieľom práce je implementovať sociálnu sieť pre cestovateľov, ktorá bude využívať služby už existujúcej sociálnej siete Facebook. Sieť bude umožňovať cestovateľom tvoriť si vlastnú mapu s krajinami, mestami a miestami, ktoré navštívili alebo by radi navštívili. K navštíveným miestam si užívatelia budú môcť písať cestovateľské denníky, o ktoré sa budú môcť podeliť so svojimi priateľmi prípadne ich publikovať pre verejnosť ako cestopisy, užitočné informácie alebo iné. Tieto publikované správy bude možné filtrovať podľa témy prípadne krajiny a tiež budú dostupné na stiahnutie prostredníctvom RSS kanála.

Sociálna sieť bude umožňovať vytvorenie profilu pre cestovné kancelárie, ktoré budú môcť užívateľom posielať ponuky zájazdov do destinácií, ktoré má používateľ označené ako miesta, ktoré by rád navštívil. Tieto ponuky si užívateľ nájde vo svojej schránke, kde si ich bude môcť prezerať, mazať, prípadne podľa rôznych kritérií zoradiť, filtrovať atď.

Sociálna sieť bude aktivity svojich užívateľov využívajúcich pripojenie prostredníctvom Facebooku zverejňovať na ich domovských stránkach na Facebooku ako sú na to užívatelia tejto sociálnej siete zvyknutí z rôznych aplikácií, ktoré Facebook sprostredkováva.

Current state of the work

17.09.2010

Bakalárska práca WIWIL - social network for travelers bola obhájená na MFF UK a ohodnotená známkou 1. Ďalší vývoj projektu je na pozastanevý na dobu neurčitú z dôvodu nadmerného množstva povinností.

02.08.2010

Text bakalárskej práce spolu s projektom boli po schválení vedúcim odovzdané na MFF UK. Práca čaká na hodnotenie od vedúceho a taktiež od oponenta, ktorý bude práci pridelený.

30.06.2010

Implementácia aplikacie WIWIL bola ukončená a zdrojove kódy boli odovzdané vedúcemu bakalárskej práce na kontrolu. Popri čakani na vyjadrenie vedúceho prebieha písanie hlavného textu bakalárskej práce.

17.05.2010

Prebiehajú posledné práce na projekte. Po pridaní viacerých vlastností dochádza k čisteniu ich zdrojového kódu a taktiež veľmi dôležitému testovaniu ich funkcionality. Ukončením testovania aplikácie sa zaháji písanie samotného textu bakalárskej práce.

27.03.2010

Po konzultácií s vedúcim ohľadom sprehladnenia kódu a uľahčenia pridávania ďalších vlastností projektu, bola kompletne prerobená celá štruktúra databázy a s tým súvisiace časti kódu. Nové riešenie tejto štruktury ma veľmi pozitívny dopad na ďalšiu prácu na projekte.

22.03.2010

Ročníkovy projekt obstál ako po stránke funkčnosti, tak po stránke kódu a bol klasifikovaný známkou výborný.

01.03.2010

Dokončenie prác na ročníkovom projekte s názvom SOCIALNA SIEŤ PRE CESTOVATEĽOV. Zdokumentovaný ročníkový projekt bol odovzdaný vedúcemu na odtestovanie a vyhodnotenie.

03.11.2009

Vypísanie bakalárskej práce na MFF UK s názvom WIWIL - social network for travellers. Vedúcim práce je Jakub Vrána. Práca využije vhodné časti z ročníkového projektu a rozšíri aplikáciu WIWIL o radu ďalších zaujímavých možností. Presnejší popis toho, čo bude aplikácia po dokončení umožňovať je obsiahnutý v zásadách pre vypracovanie.

24.09.2009

Na základe testovania viacerých možností ako jednotlivé časti projektu implementovať a po výbere najvhodnejších nástrojov, pre realizáciu projektu, bola zhotovená špecifikácia pre ročníkový projekt s názvom SOCIALNA SIEŤ PRE CESTOVATEĽOV.

21.07.2009

Výber mapy pre aplikáciu. Nakoľko sa jedná o socialnu sieť zameranú na cestovateľov, k podstatným nástrojom sa radí aj mapa. Najväčšie a najzaujímavejšie možnosti implementácie a manipulácie mi poskytli Google MAPS a ich podrobné Google MAPS API. Nakoľko sa s týmto typom mapy už snáď každý uživateľ internetu stretol a vie sa na nej orientovať, prišla mi táto voľba ako najvhodnejšia.

12.07.2009

Výber vhodných nástrojov pre projekt. Medzi hlavne nástroje, ktoré bude aplikácia využívať patrí možnosť pripojenia prostredníctvom už existujúcej a v dnešnej dobe veľmi obľúbenej sociálnej siete FACEBOOK pomocou služby FACEBOOK CONNECT. Tento spôsob pripojenia aplikácií zabezpečí možnosť využívať všetky výhody a schopnosti tejto socialnej siete prostredníctvom FACEBOOK API.

06.03.2009

Vypísanie ročníkového projektu na MFF UK s názvom SOCIALNA SIEŤ PRE CESTOVATEĽOV. Ako vedúci sa projektu ujal Jakub Vrána. Tento projekt bude predstavovať pilotnú verziu WIWILu. Bude tvoriť funkčne jadro tejto socialnej siete, ktoré bude po dokončení odovzdané ako ročníkový projekt, a následne bude obohacované o ďalšie vlastnosti až do konečnej fázy.

iteMap.com